Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt.
De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook is er aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Klik HIER voor het Jaarverslag 2021-2022 van de MR

Samenstelling schooljaar 2022-2023

De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. Zo kan iedereen die met de school te maken heeft invloed uitoefenen en daarom moet de drempel ook zo laag mogelijk zijn.

De oudergeleding bestaat uit de volgende personen:
Mevr. T. Bogerd-Oskam
Mevr. S. Baars-de Ruijter

De personeelsgeleding bestaat uit de volgende personen: 
Mevr. S. Stuij-van Dam 
Mevr. M.L. van Vliet-Putters

De MR vergadert op de volgende data: 
volgt zsm

 

 

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8